Tarieven en voorwaarden

TARIEVEN

Dierenzorg at home komt bij u thuis voor € 35,00 per bezoek*. Tijdens dit bezoek worden een aantal handelingen standaard uitgevoerd, denkt u hierbij aan:

Algemene medische hulp
Dierenverzorging
Advies

Een bezoek duurt ongeveer 45 minuten. Het eerste bezoek is een kennismakingsbezoek en zal gemiddeld 1½ uur in beslag nemen. Tijdens deze kennismaking zal ik proberen, samen met u,  een zo passend mogelijk zorgplan te maken, zodat uw huisdier de meest optimale verzorging ontvangt.

 

Extra mogelijkheden

Op basis van uurtarief van € 35,00 behoren de volgende handelingen ook tot de mogelijkheden:

  • Wandeling langer dan een kwartier
  • Het transport van/naar dierenarts/trimmer etc.
  • Bemiddeling herplaatsing bij verandering in woonsituatie
  • Begeleiding van euthanasie
  • Ondersteuning verzorging huisdier bij calamiteiten
  • Tijdelijke 24-uurs zorg na een medische ingreep van uw huisdier
  • Bezorgen van voer/medicijnen

 

*Binnen een straal van 10 km rondom Alphen aan den Rijn, daarbuiten wordt een extra km. vergoeding à € 0.20 per km berekend.

 VOORWAARDEN

Op alle overeenkomsten inclusief aanhangsels zijn de voorwaarden van toepassing, zoals die u hier ter beschikking zijn gesteld. U kunt altijd vragen om toezending van een extra exemplaar.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: Dierenzorg at home, Rietveldsepad 5, 2409 AA, Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever: Huisdiereigenaar die Opdrachtnemer opdracht geeft een dienst te verrichten welke van toepassing is op zijn / haar huisdier.

Huisdier: Waar de term huisdier wordt toegepast kan dit ook in meervoud worden gezien, indien het om meerdere huisdieren van één en dezelfde opdrachtgever gaat.

Dienst: Specifieke opdracht welke Dierenzorg at home aanbiedt.

Artikel 2 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer wanneer voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de voorwaarden op enig moment aan te passen welke u direct kunt zien op de website. Daarbij kan de opdrachtgever geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Actuele prijzen staan te allen tijde op de website.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om in bepaalde gevallen zoals vermeld op de website een reiskostenvergoeding in rekening te brengen vanaf het adres van Opdrachtnemer tot de locatie van het te verzorgen huisdier van de Opdrachtgever en omgekeerd. Deze reisafstand wordt berekend met routeplanner van Google maps.

Artikel 4 – Overeenkomst

De Opdrachtgever geeft bij het aangaan van de overeenkomst toestemming dat Opdrachtnemer de dienst onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever uitvoert. Door het aangaan van de overeenkomst verplicht de Opdrachtgever zich het volledige overeengekomen tarief te voldoen.

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De Opdrachtnemer kan nimmer de tijden van de bezoeken garanderen en kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Echter zal er zoveel mogelijk met de wensen van de Opdrachtgever rekening gehouden worden.

De Opdrachtgever dient bij langdurige afwezigheid een contactpersoon aan te wijzen, welke in geval van nood wordt ingelicht en daarmee automatisch de persoon is welke in het bezit is van een reservesleutel. De contactpersoon is volledig op de hoogte van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om het huisdier medische zorg te (doen) verschaffen wanneer Opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er indien mogelijk (dit ter beoordeling van de dierenarts) eerst contact worden gezocht met de Opdrachtgever of aangewezen contactpersoon. Alle kosten die hieruit voortvloeien zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien er sprake is van een noodzakelijke wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst dan zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Dit heeft consequenties voor de oorspronkelijke overeenkomst en daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment aan te passen en daarvan de Opdrachtgever minimaal één maand voor wijziging van het tarief op de hoogte te stellen via de website. Bij bestaande overeenkomsten zal dit mondeling/schriftelijk worden gedaan.

De Opdrachtgever dient zo nodig zorg te dragen voor de aanwezigheid van een paspoort en/of vaccinatieboekje, waaruit blijkt dat het huisdier de verplichte vaccinaties heeft. Deze documenten dienen te allen tijde binnen handbereik te liggen in geval van nood.

De Opdrachtgever dient zo nodig zorg te dragen voor een identificatiemiddel, waar in geval van vermissing het huisdier terug te leiden is naar de Opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient in geval van vermissing van het huisdier zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Opdrachtgever of contactpersoon , alsmede andere instanties welke kunnen bijdragen bij de opsporing van het huisdier.

De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer via e-mail of telefonisch zeker te stellen van thuiskomst waarmee de Opdrachtgever aangeeft de zorg van het huisdier weer zelf op zich te nemen. Bij geen bericht zal Opdrachtnemer de dienst voortzetten als zekerheidsstelling dat de zorg van het huisdier doorgaat. Bijkomende kosten welke voortkomen uit verlenging van de zorgperiode zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer tijdig geïnformeerd wordt bij verlenging van de zorgperiode. Bijkomende kosten welke voortkomen uit verlenging van de zorgperiode zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

Bij het vermoeden van mishandeling / verwaarlozing verplicht de Opdrachtnemer zich tot het melden hiervan bij de dierenbescherming of soortgelijke instanties.

Artikel 5 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De opdrachtgever behoudt zich het recht de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

Opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

In geval van sterfte van het huisdier.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht de de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

De voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Indien de overeenkomst al is ingegaan mag de Opdrachtgever zonder opgaaf van reden de overeenkomst kosteloos te ontbinden, echter bij ontbinding binnen 7 dagen voor aanvang van de overeengekomen diensten wordt 50% van het overeengekomen bedrag doorberekend aan de opdrachtgever en bij ontbinding binnen 24 uur voor aanvang van de overeengekomen diensten wordt 100% van het overeengekomen bedrag doorberekend aan de opdrachtgever.

Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om een huisdier zonder opgaaf van reden te weigeren.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de dienst tijdelijk op te schorten in verband met bijvoorbeeld vakantie, officiële feestdagen en dergelijke. Deze worden uiterlijk 2 weken van tevoren medegedeeld via de website.

Artikel 6 – Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Indien door overmacht van Opdrachtnemer deze niet bij machte is om een dienst te verlenen, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan zo spoedig, als mogelijk is, in kennis stellen.

Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Opdrachtnemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Het staat de Opdrachtnemer vrij om gedurende de periode van non-betaling de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat zijn aanspraak op vergoeding komt te vervallen. Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zullen alle bijkomende (incasso)kosten op de opdrachtgever worden verhaald, waarbij Opdrachtnemer zich het recht voor behoud om daarnaast administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De Opdrachtgever is volgens de Nederlandse wet artikel 6:170 BW bezitter van het huisdier te allen tijde aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn / haar huisdier toebrengt aan anderen of aan de eigendommen van anderen. De Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de genoemde schade en kan zich niet op overmacht beroepen, omdat het huisdier aan de Opdrachtnemer was toevertrouwd. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de Opdrachtgever verhaald.

De Opdrachtgever wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben, welke ook een dekking geeft voor het huisdier.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook aan de Opdrachtgever, diens woning en eigendommen tenzij aantoonbaar is dat de schade door de Opdrachtnemer zelf ontstaan is.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of diefstal van goederen in, aan of om het huis en het erf van de klant als gevolg van verlies of diefstal van de sleutel. Bij verlies of diefstal van de sleutel wordt de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk is op de hoogte gesteld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard ook (zoals o.a. ziekte, letsel, aandoeningen, vermissing of overlijden) aan het huisdier tijdens of na de uitgevoerde diensten. Opdrachtnemer zal te allen tijde alles in het werk stellen om dit te voorkomen.

Door de Opdrachtnemer gemaakte of te maken kosten als gevolg van ziekte, letsel, aandoeningen, vermissing of overlijden van het huisdier, opgelopen tijdens of met een oorsprong welke is te herleiden naar de uitvoering van de dienst, zijn en blijven volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

Indien blijkt dat een dier een (besmettelijke) ziekte, plaag of kwaal heeft, te wijten aan niet tijdige of correcte inenting of antiparasitaire behandeling, kan de opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende kosten en gederfde inkomsten op de Opdrachtgever verhalen.

De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten Opdrachtnemer zijn / haar invloed vallen. Alhoewel de dienst door Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door zijn / haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

De Opdrachtgever dient alle waardevolle spullen op te bergen of af te sluiten, opdat er zo min mogelijk misverstanden kunnen ontstaan.

Artikel 9 – Klachten, geschillen en toepasselijk recht

Een klacht dient de Opdrachtgever binnen 24 uur telefonisch en binnen 48 uur schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen.

Opdrachtnemer zal na ontvangst van de klacht binnen 24 uur reageren op de klacht en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing bieden.

Bij ontevredenheid mogen partijen over en weer, binnen het redelijke, van elkaar verwachten dat de klachten eerst worden besproken en dat de wederpartij vervolgens in de gelegenheid wordt gesteld de betreffende klacht naar tevredenheid op te lossen, alvorens er wordt besloten de overeenkomst te beëindigen.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Op de overeenkomst, daarbij inbegrepen aanhangsels en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.